Transparència

Idària com a organització del grup Plataforma Educativa desenvolupa la seva acció en conformitat amb l’establert a la Ley de Transparencia, d’accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2013, de 9 de desembre, del Govern d’Espanya) i a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya).

Balanç Social d’activitats

Portada_Balanç_Socia_Idària

Compliance

Durant l’exercici de l’any 2019, es va signar un? contracte de prestació de serveis per totes les entitats del grup Plataforma Educativa pel període d’un any amb JUDILEX, S.L. entitat jurídica dedicada al Compliance Penal, per tal de donar compliment al que disposa l’article 31 bis del Codi Penal en relació als Serveis d’assessorament extern per la implementació del model de riscos penals, i revisió continua.

Per part de JUDILEX es van identificar les activitats en l’àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts, elaborant un mapa de riscos i establint els corresponents protocols i procediments. Posteriorment, el Patronat de la Fundació va aprovar el mapa de riscos.

Les infraccions, incompliments o vulneracions de les normes del present Codi Ètic s’hauran de reportar immediatament a través de qualsevol dels següents canals:

Comitè de Compliance de
VIADENUNCIA INFRACCIONS I DENUNCIES
PLATAFORMA EDUCATIVA
Av. Corts Catalanes nº 5 pis 1
08173 Sant Cugat del Vallès

 

  • Tant verbal com presencialment, al número de telèfon: 872205055

Memòria Econòmica

Auditoria anual

Concursos, contractes i licitacions

Aquesta informació s’extreu dels punts 14 i 15 de l’Auditoria de l’any en curs

Activitats de l’identificador del grup d’interès

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració, dels elements més determinants d’acord amb els quals pren les decisions i dels motius que justifiquen la seva actuació, dedica un dels seus títols al Registre de grups d’interès.

Els grups d’interès són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

El Registre de grups d’interès de Catalunya es crea amb el Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, constituint-se com un instrument fonamental al servei de la transparència, el retiment de comptes i la prevenció de la corrupció.

En virtut d’aquesta normativa, la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de 30 de novembre de 2022 va procedir a inscriure Idària, Empresa d’Inserció, SCCL al Registre de grups d’interès de Catalunya, amb tots els efectes establerts per la llei; classificar el grup d’interès Idària, Empresa d’Inserció, SCCL en la següent categoria registral: Categoria II: Sector empresarial i de base associativa, subcategoria Empreses i grups d’empreses; i ordenar l’assignació al grup d’interès l’identificador únic: 4918.

L’existència d’un Registre general reforça la transparència, perquè permet que tots els ciutadans puguin fer el seguiment de l’activitat dels grups d’interès davant les diverses administracions en un únic punt, suposa un gran estalvi de recursos públics, perquè allibera les administracions de la despesa necessària per crear i mantenir un registre propi, i redueix les càrregues als ciutadans, les entitats i les empreses en establir el principi d’inscripció única.

Amb aquesta finalitat, la informació sobre l’Entitat i les seves actuacions, especialment les reunions i audiències amb autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats, i de les comunicacions, els informes i altres contribucions amb relació a les matèries tractades, es troben publicades a la web de la Generalitat: