La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció

Idària és una cooperativa de treball associat i d’inserció laboral sense ànim de lucre. Contempla des dels seus estatuts la voluntat inicial de ser empresa d’inserció oferint una àmplia i variada carta de serveis, vinculats a l’economia verda i circular.

Té com a objectiu la inclusió laboral de persones amb situació d’exclusió social, millorant d’aquesta manera la situació socioeconòmica de l’entorn en el qual desenvolupem la nostra activitat.

Tot això ho fem sempre emmarcat en el respecte i interès cap a la cultura local i com des d’aquesta es poden canviar coses.

AGROECOLOGIA

L’agroecologia és una disciplina científica, un moviment social i una praxi camperola (indígena allà on pertoca) que aborda l’estudi i classificació dels sistemes agrícoles, tot considerant les perspectives ecològica, socioeconòmica i política d’una manera integrada. El seu objectiu bàsic és intentar crear agroecosistemes similars als ecosistemes naturals, que s’insereixin harmònicament a la natura.

ECONOMIA VERDA

L’economia verda, busca millorar el benestar humà i aconseguir la riquesa material i l’equitat social, mitjançant l’ús sostenible dels serveis ecològics, la reducció significativa dels riscos ambientals i la disminució de la desigualtat social.

Dins del seu espectre, l’economia verda compren un model emergent, l’economia circular, que busca equilibrar la producció amb la disponibilitat de recursos i la seva extracció sostenible.

A més, impulsa la fabricació de productes durables, locals i amb poca petjada ecològica i la reutilització de matèries primes considerades residuals.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)

L’economia social i solidària emergeix com a resposta a les dificultats que sorgeixen del model econòmic capitalista que impera en la nostra societat actual, per tant busca donar resposta a les desigualtats mitjançant noves maneres de produir, consumir i distribuir.

Posant al centre, i com a objectiu principal, el benestar de les persones, pretén construir una alternativa viable per satisfer les necessitats individuals i globals de manera sostenible a través de l’autogestió i l’autoorganització en cooperatives i associacions.

Els principis i valors de l’Economia Social i Solidària són: la cooperació, la solidaritat, equitat, inclusió, sostenibilitat, participació, autogestió democràtica i el compromís amb la comunitat, enfortint el teixit social i promovent el canvi social.

INCLUSIÓ SOCIAL

La inclusió social és un fenomen estructural que es genera per respondre a mancances com: no poder participar en el mercat productiu, no poder participar a nivell polític, no tenir reconeixement públic o xarxa social.

Per tant, a situacions que donen com a resultat desigualtats i determinacions estructurals del sistema econòmic i social que es conjuguen en un procés creixent de vulnerabilitat afectant a persones diverses tant a nivell laboral, com residencial, econòmic i social.

A Catalunya les persones en risc d’exclusió social representen el 26,3% de la població i pateixen una dificultat afegida en l’accés al mercat del treball.

PREVENCIÓ D’INCENDIS

La prevenció és el conjunt de mesures preses per evitar, contrarestar o disminuir un risc.

La prevenció d’incendis té com a missió protegir de l’incendi les persones i els béns i té com a objectiu la reducció a límits acceptables del risc que les persones implicades en l’emergència pateixin danys.

Els reglaments determinen els requeriments de seguretat corresponents a:

  • La seguretat de les persones: veïns, usuaris, treballadors i personal implicat.
  • La protecció del medi ambient: evitant i contrarestant l’afectació de flora i fauna.
  • La protecció dels béns: mobles o immobles, de veïns i de la propietat sinistrada.

RESILIÈNCIA

La resiliència (del llatí resilire, que significa “tornar”) és la capacitat per a resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de “tornar” al seu estat estàndard, a més també és l’aptitud de reaccionar positivament malgrat les dificultats.
Es pot aplicar aquest concepte tant a les persones com al territori. En l’àmbit de la ecologia, la resiliència és la capacitat d’un ecosistema – per exemple un bosc, l’horta de casa o el jardí, la platja, l’oceà, la muntanya, etc…- per a respondre a una pertorbació biològica, resistint els danys i recuperant-se ràpidament.

Aquestes pertorbacions poden incloure esdeveniments com incendis, inundacions, tempestes de vent, explosions de poblacions d’insectes i activitats humanes com la desforestació i la introducció d’espècies exòtiques d’animals o plantes.

Les activitats humanes poden afectar la resiliència d’un ecosistema sovint en condicions menys desitjables i degradades, com la reducció de la biodiversitat, l’explotació dels recursos naturals, la contaminació i el canvi climàtic.

Publicacions d’interès