El nostre ADN

Idària és una cooperativa de treball associat i d’inserció laboral sense ànim de lucre. Contempla des dels seus estatuts la voluntat inicial de ser empresa d’inserció oferint una àmplia i variada carta de serveis, vinculats a l’economia verda i circular.

Té com a objectiu la inclusió laboral de persones amb situació d’exclusió social, millorant d’aquesta manera la situació socioeconòmica de l’entorn en el qual desenvolupem la nostra activitat.

Tot això ho fem sempre emmarcat en el respecte i interès cap a la cultura local i com des d’aquesta es poden canviar coses.

Una entitat significada en el territori

Compromesa amb les persones i el territori on es desenvolupa la nostra acció.

Una entitat de referència

oferint una àmplia i variada carta de serveis, vinculats a l’economia verda i circular.

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Crear nous llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social en el marc de l’economia circular, verda, de la conservació del medi ambient i promoció de la cultura.

VISIÓ

Aplicar en tot allò que fem una metodologia que combini la utilització de les feines tradicionals, l’economia circular i la innovació en l’aprofitament dels recursos naturals amb l’acompanyament formatiu i d’inserció.

VALORS

Les activitats s’enmarquen en els principis generals de l’economia social i solidària: generem valor ambiental, econòmic, social i cultural.

 • Medi ambient: Donem als nostres serveis i projectes una perspectiva agroecològica perquè entenem que persones i natura formen part de la mateixa realitat i han de relacionar-se de manera resilient. L’aprofitament sostenible dels recursos forestals i les energies renovables no va en detriment de l’entorn natural, sinó que en reforça la conservació i ajuda a vetllar pel territori.
 • Persones: Generem oportunitats laborals per a les persones en risc d’i aconseguim que s’empoderin a través de la formació i el treball. Entenem que el treball és un instrument que ajuda a la transformació de la seva situació sociolaboral i enfoquem aquesta vessant de manera integral, tot fent èmfasi en l’emprenedoria col·lectiva com a motor de canvi.
 • Cooperació: Encarem els nostres projectes des de la participació de persones de diferents procedències i cultures per construir conjuntament alternatives de futur. Per assolir-ho, és clau el treball en xarxa amb entitats de l’economia social i solidària, administracions, empreses i el tercer sector.
 • Cultura: Divulguem el patrimoni etnològic en què es basen les activitats de gestió i aprofitament de l’entorn natural, al mateix temps reivindiquem el valor cultural del territori. Alhora, ens enriquim a través de compartir feina i projectes amb persones d’orígens culturals diversos.?

“És a partir d’una oportunitat de feina que la vida de moltes persones canvia, volem ser part d’aquest canvi.”

Marc Ojosnegros

President, Cooperativa Idària

Pla Estratègic 2023-2025

El Pla Estratègic compartit per tota l’organització vetlla per garantir drets i oportunitats de les persones tenint en compte els seus interessos, necessitats i desitjos.

Es desplega assegurant 3 condicions bàsiques: accions pel bé comú, de servei públic i sent per deixar ser.

Aquesta visió estratègica es desenvolupa en sis punts clau, cadascun essencial per a la construcció d’una societat justa i equitativa:

 1. Atenció centrada en la persona des de l’acció comunitària.
 2. Disposar dels recursos necessaris per a garantir un servei públic de qualitat.
 3. Exercir incidència per a garantir el compliment de drets.
 4. Posar la innovació i la tecnologia al servei de la millora contínua.
 5. Dissenyar i realitzar els processos necessaris per atraure, desenvolupar i vincular el talent dels i les professionals.
 6. Actuar des d’un model de governança i participació que integri tots els i les agents que interactuen amb l’organització.

Formem part de Plataforma Educativa

Un grup d’organitzacions d’iniciativa social que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Treballem plegats per tal d’optimitzar els avantatges d’innovar i treballar de manera conjunta reconeixent persones, generant oportunitats.

Les entitats que constitueixen Plataforma Educativa comparteixen les següents línies estratègiques:

 • Reconversió sostenible dels Serveis d’atenció residencial en models d’atenció comunitària.
 • Adoptar un enfocament eficient i eficaç de servei públic basat en el bé comú.
 • Utilitzar la seqüència 9R’s: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.
 • Posar la innovació al servei del desenvolupament Humà sostenible amb criteris de proximitat, equitat i sostenibilitat.
 • Tenir la capacitat d’adaptació i incidència per a garantir el compliment i millora de les polítiques socials.

POLÍTICA DE LES ENTITATS

Una organització d’iniciativa social que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Plataforma Educativa té establertes tot un seguit de polítiques, des de la gestió de les persones fins a la intervenció social, que s’articulen per garantir el bon funcionament de cadascuna de les organitzacions que en formen part.

En el document Política de les Entitats es pot trobar un recull de totes aquelles polítiques que subscriuen les entitats i que a partir de la seva aprovació aplica a totes les persones que configuren el patronat de cadascuna de les organitzacions així com a l’equip directiu de les mateixes que alhora són les persones responsables de vetllar per la seva aplicació en el dia a dia de cada un dels serveis i programes que es porten a terme.

PARTICIPACIÓ I  MILLORA

Aquesta política té una vocació participativa, que implica una constant avaluació, evolució i millora, i que s’enriquirà a través de les aportacions realitzades mitjançant espais participatius de treball interdisciplinari i interorganitzacional.

Les actualitzacions són aprovades per l’Òrgan de Govern de cada Organització membre.

Sistema de qualitat i ambiental

L’entitat té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat i Ambiental, recollit en el corresponent Manual a l’abast de totes les persones de l’organització.

Aquest Sistema de Gestió de la Qualitat i Ambiental a l’Entitat ha obtingut al 2023 el corresponent certificat de Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001 amb el núm. de registre 0.04.04399 GM, i certificat de Medi Ambient segons la norma UNE-EN-ISO 14001 amb el núm. de registre 3.00.23121

Això ens permet encaminar l’assoliment dels nostres objectius, compromisos i responsabilitats vers el Medi Ambient, les persones ateses, la clientela, les administracions públiques, la societat i totes les parts interessades, d’una manera qualitativa, pensant en la millora contínua del nostre sistema de gestió de la Qualitat i Ambiental dels serveis de l’entitat.

OBJECTIUS DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

 • Complir amb els estàndards de qualitat que marca la normativa ISO 9001 i 14001.
 • Incidir en la millora constant de la nostra intervenció i en la preservació del Medi Ambient.
 • Incidir en l’ús de bones pràctiques de gestió a tots els nivells, valorant la planificació, execució, verificació i avaluació de tots els processos que estan implicats en el Sistema de Qualitat i Ambiental, segons els requisits de la clientela, l’avaluació dels riscos i oportunitats, i l’avaluació d’aspectes ambientals, d’entre altres.